top of page
POČETNA
O NAMA
USLUGE
PROJEKTI
NOVOSTI
KONTAKT

ZAHVATI NA VODOTOCIMA

Popis projekata:

  1. Istraživanje za potrebe izrade Koncepcijskog rješenja poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća do luke Osijek (ihtiološka, ornitološka i studija rasprostranjenosti ključnih stanišnih tipova)

  2. Provođenje biološko-ekoloških istraživanja i izrada podloga za plan restauracije starog korita Mirne (istraživanje flore i vegetacije te uzorkovanje makrozoobentosa)

  3. Izrada Elaborata prethodne ocjene zahvata za ekološku mrežu i hidrološke analize za projekt izrade studije uređenja Erdutsko-daljskog dunavca

  4. Izrada Elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za osiguranje dalekovodnog stupa lijeve obale starog korita rkm 251 kod HE Dubrava

  5. Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat „Zaštita desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede“

  6. Izrada Elaborata zaštite okoliša za izvedbu sifona u sklopu glavnog Murskog nasipa na dionici km 16,4-22,6

  7. Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Općini Sveti Martin na Muri (u sklopu projekta „IPA Dobra voda za sve“)

  8. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Zaštita obala rijeke Zrmanje“

  9. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za održavanje plovnog puta rijeke Dunav na lokaciji Batina

  10. Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka rijeke Rječine

bottom of page