top of page
NOVOSTI

USLUGE KOJE NUDIMO

Geonatura d.o.o. nudi usluge vezane uz zaštitu prirode –inventarizaciju, procjenu stanja i praćenje stanja dijelova prirode, procjenu utjecaja na prirodu te utvrđivanje i razvoj mjera zaštite prirode, sudjelovanje u izradi planova i programa zaštite prirode, planova gospodarenja prirodnim dobrima, planova upravljanja dijelovima prirode, edukaciju i ostale vidove savjetovanja u poslovima zaštite prirode.

OVLAŠTENJA

Geonatura d.o.o. ima ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša:

 

1.    Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša;
2.    Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;
3.    Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu;
4.    Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta;
5.    Izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta;
6.    Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija), uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije;
7.    Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;
8.    Izrada programa zaštite okoliša;
9.    Izrada izvješća o stanju okoliša;
10.    Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
11.    Praćenje stanja okoliša;
12.    Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša;
13.    Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša.

POPIS USLUGA

Inventarizacija i praćenje stanja

 • Temeljna istraživanja bioraznolikosti

 • Kartiranje rasprostranjenosti vrsta i staništa

 • Prostorna analiza podataka

 • Vrednovanje prostora s aspekta biološke raznolikosti

Procjene utjecaja na ekološku mrežu (Natura 2000)

 • Postupak Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu:

- prethodna ocjena prihvatljivosti

- glavna ocjena prihvatljivosti

- utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i odobravanje zahvata uz kompenzacijske uvjete

 • Provedba propisanih mjera ublažavanja utjecaja i programa praćenja stanja za različite zahvate, planove i programe

Planovi upravljanja

 • Plan upravljanja zaštićenim područjem

 • Plan upravljanja područjem ekološke mreže

 • Plan upravljanja osobito vrijednim područjem

Savjetovanje u poslovima zaštite prirode

 • Analiza postojećeg stanja biološke raznolikosti

 • Analiza biologije i ekologije vrste

 • Prikupljanje i analiza recentnih i povijesnih podataka rasprostranjenosti vrste ili staništa

 • Analiza i vrednovanje prostora s aspekta biološke raznolikosti

 • Analiza uzroka nestanka vrste

 • Kvalitativna i kvantitativna procjena rizika reintrodukcije te praćenje budućeg stanja (monitoring) populacija i ekosustava

Procjena utjecaja na okoliš

 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

- elaborat zaštite okoliša (bioraznolikost)

 • Procjena utjecaja na okoliš

- studija utjecaja na okoliš (bioraznolikost)

 • Provedba propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja

Programi i izvješća o stanju prirode

 • Analiza ugroženosti, razlozi ugroženosti i problemi zaštite ekosustava, pojedinačnih stanišnih tipova i divljih vrsta s ocjenom stanja

 • Analiza ugroženosti, razlozi ugroženosti i problemi zaštite zaštićenih područja i ekološke mreže s ocjenom stanja

 • Analiza zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prirode

 • Analiza provedbe Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske

 • Analiza podataka o izvorima i korištenju financijskih sredstava za zaštitu prirode

 • Stručno sastavljanje adekvatnog programa zaštite prirode određenog područja
   

Procjena utjecaja stranih vrsta na prirodu

 • Analiza biologije i ekologije strane vrste

 • Analiza brojnosti i rasprostranjenosti prisutne strane vrste

 • Analiza bioraznolikosti, stabilnosti te sposobnost samoregulacije i regeneracije ekosustava u kojem vrsta obitava ili se u njega uvodi te prisutnosti povoljnih staništa za širenje svojte

 • Izradu karata prostornih, zemljopisnih i prirodnih značajki područja rasprostranjenosti ili unosa vrste te potencijalne rasprostranjenosti i širenja strane vrste

 • Procjena vjerojatnosti da se strana vrsta udomaći, odnosno pokaže invazivan karakter

 • Mogućnosti i značajnosti negativnog utjecaja strane vrste na prirodu

 • Prijedlog mjera za sprječavanje mogućih štetnih utjecaja na prirodu

Edukacije i usavršavanje

 • Radionice upotrebe GIS-a u zaštiti prirode

 • Radionice prepoznavanja biljnih i životinjskih vrsta

 • Radionice kartiranja rasprostranjenosti biljnih i životinjskih vrsta

 • Radionice kartiranja vegetacije i staništa

 • Radionice prepoznavanja i upravljanja invazivnim stranim vrstama

 • Dizajniranje edukativnih radionica za korisnike

 • Izrada edukativnih materijala

 • Izrada informativnih ploča

Please reload

Inventarizacija
EM
Planovi upravljanja
Savjetovanje
PUO
Stanje prirode
Strane vrste
edukacije
bottom of page