STRATEŠKI PROJEKTI, PLANOVI I PROGRAMI

Popis projekata:

  1. Plan upravljanja NP Krka - izrada plana upravljanja speleološkim objektima na širem području NP Krka u svrhu praćenja i zaštite faune šišmiša

  2. Plan intervencija za zaštitu vlažnih staništa Grada Zagreba

  3. Izrada Programa zaštite okoliša Zadarske županije

  4. Izrada Programa zaštite okoliša Grada Zagreba

  5. Glavna ocjena prihvatljivosti izmjena i dopuna prostornog plana Grada Zagreba na ekološku mrežu

  6. Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.-2020.

  7. Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2020.

  8. Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (II.) Prostornog plana Osječko-baranjske županije

  9. Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije

GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.