top of page

Započeo biološki monitoring u sklopu projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“


Tijekom listopada 2016. Geonatura je započela s provedbom biološkog monitoringa u sklopu projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“. Tijekom projekta provest će se istraživanje i monitoring biološke raznolikosti prije i nakon izvođenja zahvata kako bi se procijenio utjecaj provedbe projekta na područja ekološke mreže. Planirane aktivnosti uključuju monitoring ribljih vrsta, kopnene faune (ptice, vodozemci, gmazovi, sisavaci i beskralješnjaci), biljaka i staništa, s naglaskom na vrste iz EU Direktive o pticama, vrste i staništa iz EU Direktive o staništima te vrste sa Crvenog popisa ugroženih biljaka i životinja Hrvatske.

Projekt „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ pokrenut je krajem 2015. godine. U njemu kao partneri sudjeluju Hrvatske vode d.d., WWF Austria, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije te JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije.

Projekt DRAVA LIFE obuhvaća 7 lokacija raspoređenih duž 310 km rijeke Drave i uključuje četiri NATURA 2000 područja. U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).

Glavni ciljevi projekta su:

  • povećanje broja prirodnih i dinamičnih riječnih staništa,

  • očuvanje postojećih i stvaranje novih vodnih tijela i poplavnih područja,

  • smanjenje ljudskog ometanja riječnih ptica,

  • informiranje i podizanje svijesti o Natura 2000 područjima,

  • poboljšanje prekogranične suradnje uz rijeku Dravu i

  • jačanje međusektorskog upravljanja rijekama.

U sklopu projekta predviđena je obnove ključnih prirodnih osobina riječnog ekosustava na lokacijama Otok Virje, Stara Drava Varaždin, Donja Dubrava – Legrad, Most Botovo, Novačka, Miholjački Martinci i Podravska Moslavina, što obuhvaća otvaranje starih te stvaranje novih rukavaca, uklanjanje i mijenjanje obaloutvrda i ostalih vodnih građevina, kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih riječnih obala. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000, pozitivno će utjecati na zalihe podzemnih voda i povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo te istovremeno očuvati efikasnost postojećeg sustava obrane od poplava.

Projekt je pokrenut 1. prosinca 2015. i trajat će do 30. studenoga 2020., a na sljedećem linku možete dobiti dodatne informacije:


bottom of page