top of page

Završen projekt Koncepcijskog rješenja poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća do luke Osi


U studenom 2015. godine Geonatura završila je Biološko-ekološku studiju ključnih stanišnih tipova, ornitofaune i ihtiofaune koja je sastavni dio projekta pod nazivom „Biološko-ekološka studija ključnih stanišnih tipova, ornitofaune i ihtiofaune radi izrade Koncepcijskog rješenja poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“, pod vodstvom tvrtke Hidroing d.o.o.

Cilj projekta bio je osigurati integrirani pristup u projektiranju i odabiru najprihvatljivijeg rješenja za poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12). Istraživanje i ocjena stanja biološke raznolikosti predstavlja osnovu za određivanje uvjeta intervencija u vodotoku te za ocjenu ekološke prihvatljivosti varijanti poboljšanja uvjeta plovnosti Drave. U konačnici, projekt predstavlja osnovu za kasniju procjenu utjecaja na okoliš i prirodu (ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, postupak procjene utjecaja na okoliš).

U sklopu projekta, Geonatura provela je biološko-ekološka istraživanja i izradila studiju rasprostranjenosti ključnih stanišnih tipova, te vrsta ptica i riba. U sklopu Studije, izrađena je karta staništa šireg područja zaobalja, provedeno je florističko i vegetacijsko istraživanje te istraživanje prisutnosti makrofita i stranih invazivnih biljnih svojti duž predmetne dionice rijeke Drave. Nadalje, istražen je sastav i relativna brojnost populacija ptica na području, sastav i struktura zajednica ribljih vrsta te su određene i pogodne lokacije za zimovnike i mrijest riba u donjem toku Drave nizvodno od Osijeka.

Uz navedena istraživanja, provedena je i analiza postojećih ljudskih utjecaja na biološku raznolikost i procjena trenutnog stanja te su određeni uvjeti intervencija u vodotok rijeke Drave na predmetnoj dionici kako bi se očuvali ekološki uvjeti na projektnom području. Nadalje, predložene su smjernice (za mjere zaštite) u slučaju planiranja novih zahvata i kod rekonstrukcije/obnove postojećih objekata na projektnom području.

Studiju možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:bottom of page