top of page

BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJA STANJA

Popis projekata:

 1. Prikupljanje šišmiša u odabranim špiljskim lokalitetima (Ćulumova pećina, Topola peć, Tradanj, izvor rijeke Bijele)

 2. Istraživanje šišmiša u Velikoj i Maloj Pećini u kanjonu Kličevice

 3. Monitoring porodiljnih kolonija šišmiša na području NP Krka

 4. Istraživanje jame Bijaka na otoku Braču (biospeleološko uzorkovanje, analiza uzoraka vode)

 5. Procjena stupnja sukcesije Odranskog polja za potrebe revitalizacije i trajnog održavanja povoljnih staništa za kosca (Crex crex)

 6. Monitoring čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima za potrebe izračuna zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja PRR 2014.-2020.

 7. Istraživanje flore i vegetacije, istraživanje ptica te valorizacija područja s aspekta bioraznolikosti za potrebe projekta „Izrada Studije utjecaja na okoliš za turističko naselje Zablaće kod Šibenika - I. Faza“

 8. Studija o procjeni rizika uvođenja,ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (procjena rizika uvođenja i invazivnosti za svojte Miscanthus x giganteus i Panicum virgatum)

 9. Biotički monitoring u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrated River Management” (biljne vrste i staništa, beskralješnjaci, ptice, ihtiofauna i herpetofauna)

 10. Istraživanje lihenoflore u sklopu provođenja biološko-ekoloških istraživanja i izrade podloga za plan restauracije starog korita Mirne (sakupljanje i determinacija uzoraka te analiza podataka)

 11. Projekt integracije EU Natura 2000 (NIP) – prikupljanje novih podataka o distribuciji 11 taksonomskih grupa u RH (terensko istraživanje i obrada radi prikupljanja novih inventarizacijskih podatka)

 12. Analiza i obrada podataka vučjih čopora u Dalmaciji (prikupljanje uzoraka)

 13. Monitoring propusnosti autoceste za životinje

 14. Praćenje utjecaja odlagališta otpada na populaciju čagljeva na području PP Lonjsko polje

 15. Istraživanje i monitoring vuka i divlje mačke u Parku prirode Biokovo

bottom of page